top of page

algemene voorwaarden

Foto's gemaakt door elkefotografie kunnen ten allen tijde worden gepubliceerd op de website, blog en sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die van kracht zijn op het moment van de boeking blijven echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen op niet- gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

Een fotosessie bij elkefotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Deze mogen onder geen beding commercieel gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf. Worden foto's commercieel gebruikt zonder toestemming, zal een toeslag volgen. Hiernaast mogen de foto's niet aangepast worden met filters of een andere eigen bewerking.

Het geleverde aantal foto's in de online galerij varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelik vooraf precies vastgelegd worden. Als klant heb je recht op minimum 50 foto's in de galerij.

De foto's worden geleverd in JPG formaat.

Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden dan bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen niet verkregen worden door de klant.

Bij het annuleren van een cakesmash sessie binnen de 48 uur voorafgaand aan de sessie, zal de cake in rekening worden gebracht. 

Wanneer een klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

Wanneer een klant annuleert binnen de 3 dagen voor een sessie, en deze niet verzet wordt, zal 50% van de shootprijs in rekening worden gebracht.

wanneer een klant een studio shoot annuleert binnen de 3 dagen zal er €50 in rekening gebracht worden voor de studio huur. 

De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar tot 1 maand na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan zal er op het openstaande factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25 euro administratiekost per aangetekend schrijven van de fotograaf.

Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordiger.

 

De fotograaf kan ik geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.

 

De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant. De fotograaf kan ik geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadigingen van eigendommen van de wederpartij voor, tijdens of na de fotosessie.

Wanneer het weer het niet toelaat een buitensessie te doen, zal de fotosessie verzet kunnen worden naar een andere datum zonder meerkost.

Foto's worden afgeleverd binnen de 14 werkdagen na de shoot.

bottom of page